Płodowy Zespół Alkoholowy (FASD) – netografia

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży nieodwracalnie wpływa na rozwój dziecka. Ze względu na społeczną wagę tego zjawiska objawy FAS(D), czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego od wielu lat są badane i analizowane przez lekarzy i pedagogów. Piśmiennictwo na ten temat jest bardzo obszerne.

W ramach opracowywanych netografii prezentujemy Państwu kilkadziesiąt artykułów i innego rodzaju publikacji, które – mamy nadzieję – zainteresują zarówno studentów i nauczycieli, jak i rodziców (zwłaszcza tych przyszłych), którzy dzięki wiedzy unikną konsekwencji zdrowotnych jakie mogą spotkać ich dziecko.

 1. Alkoholowy zespół płodu. Teoria – Diagnoza – Praktyka, red. Marek Banach, Wyższa Szkoła Filozofczno-Pedagogiczna „Ignatianum” : Kraków 2011 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/alkoholowy_zespol_plodu.pdf
 2. Banach Marek, Edukacja dziecka z FASD w szkole – propozycje metodycznego działania – ograniczenia i możliwości, „Szkoła – Zawód – Praca” 2019, nr 18, s. 122-135 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/50/35
 3. Banach Marek, Matejek Józefa, W trosce o zdrowie dziecka i twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Wydawnictwo „Scriptum” : Kraków 2016 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16846/w-trosce-o-zdrowie_book.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Baranowska Aneta, Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka, „Journal of Education, Health and Sport” 2016, nr 3, s.148-158 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/download/3431/4748
 5. Bujalski Michał, Meandry wiedzy eksperckiej. Konstruowanie Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS, „Principia” 2012, T. 56, s. 101-115 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.ejournals.eu/pliki/art/937/pl
 6. Hryniewicz Danuta, Korzenie zaburzeń, czyli wpływ przywiązania na jakość funkcjonowania psychospołecznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci z FAS. Konferencja „Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi” Szczecin 15 października 2008 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.teczaserc.pl/files/93_Korzenie%20zaburze%C5%84.pdf
 7. Jadczak-Szumiło Teresa, Kałamajska-Liszcz Katarzyna, Liszcz Krzysztof, Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Warszawa 2018 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.ciazabezalkoholu.pl/images/file/Jak_wspomagac_dziecko_z_FASD_w_edukacji.pdf
 8. Jadczak-Szumiło Teresa, Problemy diagnostyczne dzieci z FASD – implikacje diagnozy. Podsumowanie 15 lat badań własnych nad problemem dzieci z FASD w Polsce, XXI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Bydgoszcz 2015 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ptde.org/pluginfile.php/1014/mod_page/content/8/Archiwum/XXI_KDE/PDF/Jadczak-Szumilo.pdf
 9. Kędra Edyta, Borczykowska-Rzepka Maria, Płodowy Zespół Alkoholowy w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Instytut Śląski sp. z o.o. : Opole 2015 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.dbc.wroc.pl/Content/30103/plodowy_zespol_alkoholowy.pdf
 10. Komorowska Agnieszka, Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS, „Innowacje w Pielęgniarstwie” 2018, nr 2, s. [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/opieka-nad-kobieta-i-dzieckiem-z-zespolem-fas
 11. Kornaszewska-Polak Monika, Klecka Małgorzata, Janas-Kozik Małgorzata, Palicka Iwona, Jakość przywiązania u osób ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2019, nr 2, s 165-176 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychiatria.com.pl/index.php/pobierz-pdf?key=2jptnGUYGJymXT7TGFJkt871hajwsEuimbSRhkal
 12. Kosek Agnieszka, Możliwości wsparcia ucznia z FAS/FASD w szkole podstawowej, „Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej”, 2015, T.8, s.91-102 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bwmp.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Agnieszka-Kosek-Mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wsparcia-ucznia-z-FAS-FASD-w-szkole-podstawowej.pdf
 13. Krukow Paweł, Bielak Agnieszka, Zakłócenia procesu uspołecznienia dziecka z zaburzeniami z kręgu FAS wychowujacego sie w środowisku o znacznym nasileniu patologii społecznej – aspekty neuropsychologiczne i pedagogiczne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio J 2011, nr 1, s. 83-97 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21816/czas19356_24_1_2011_9.pdf
 14. Lasota Agnieszka, Grzywacz Paulina, Trudne doświadczenia adopcyjnych rodziców dzieci z FAS, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” 2019, T. 12, s. 138-163 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://studia-psychologica.up.krakow.pl/article/view/7185/6604
 15. Marek Magdalena, Spożywanie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży – zagrożeniem dla rozwoju dziecka, „Studia Socialia Cracoviensia” 2013, nr 2, s. 145-153 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-66f8066a-fa3d-43fe-81ab-ceb807f33176/c/457-1000-1-SM.pdfNapiórkowska-Orkisz Magdalena Ewa , Kostecka Katarzyna, Młodociane macierzyństwo a ryzyko płodowego zespołu alkoholowego, „Pielęgniarstwo Polskie” 2019, nr 1, s. 86-91 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wydawnictwo.ump.edu.pl/ojs/index.php/pp/article/view/396/174
 16. Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Borkowska Magdalena, Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 1, s. 168-183 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7a953d81-4c25-46c9-9661-a7a47a341a08/c/Katarzyna_Okulicz-Kozaryn__Magdalena_Borkowska_Diagnoza_FASD_dla_celow_edukacyjnych_i_wychowawczych.pdf
 17. Palicka Iwona, Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtórnym. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Dzieci, które pozostają dziećmi.” Osoby z poalkoholowymi zaburzeniami płodu – diagnoza, problemy, pomoc. Chmielno, 6 września 2014 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.gopschmielno.pl/wp-content/uploads/2014/09/FASD_Wyzwania-rozwojowe-11.pdf
 18. Pawłowska-Jaroń Halina, Strefy zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD, [w:] Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Monografia wieloautorska pod redakcją Mirosława Michalika, Collegium Columbinum : Kraków 2011 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://doczz.pl/doc/4967927/1-biologiczne-uwarunkowania-rozwoju-i-zaburze%C5%84
 19. Pudełko Weronika, Zaniedbania prenatalne jako przyczyna zaburzeń rozwojowych u dzieci, [w:] Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, red. nauk. Urszula Szuścik, Joanna Skibińska i Ewa Kochanowska, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner : Kraków 2014 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.sbc.org.pl/Content/319686/download/
 20. Stopikowska Małgorzata, Dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w szkole: propozycje dotyczące pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej, „Studia i Badania Naukowe” 2019, nr 1, s. 19-30 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.ateneum.edu.pl/assets/Uploads/Dziecko-z-FASD-SiBN-Ateneum-M.-Stopikowska.pdf
 21. Sudoł Monika, Pedagog specjalny wobec problemów dziecka z FAS, „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” 2013, nr 6, s. 44-47 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.znps.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/06/Zeszyty-Naukowe-nr-6.pdf
 22. Szczupał Bernadeta, Dziecko z FASD – problemy diagnostyczne oraz wybrane strategie i metody pracy, „Rozprawy Społeczne” 2013, nr 1, s. 79-96 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.ciazabezalkoholu.pl/images/file/Polskie/Terapia/Dziecko_z_FASD.pdf
 23. Szymoniak Bożena, Jankowska-Wika Anna, Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa, „Dental Forum” 2014, nr 2, s. 81-84 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.dentalforum.ump.edu.pl/uploads/2014/2/81_2_42_2014.pdf
 24. Tomanik Małgorzata, Borkowska Magdalena, Akomodacje środowiskowe pomocą dla osób z FASD, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Warszawa 2018 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ciazabezalkoholu.pl/images/file/Akomodacje.pdf
 25. Trębicka Paulina, Wpływ prawidłowej więzi oraz miłości rodzicielskiej na dziecko, które doświadczyło zaniedbania, „Fides Et Ratio” 2018, nr 2, s. 383-393 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2018-23Trebicka.pdf
 26. Trzaskalik Joanna, Pyttel Julia, Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w edukacji, „Nauczyciel i Szkoła” 2017, nr 1, s. 11-25 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/905/987
 27. Wilczyński Jacek, Jabłońska Jolanta, Opóźnienia rozwoju mowy u dziecka z alkoholowym zespołem płodowym, „Studia Medyczne” 2016, nr 3, s. 199-203 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://www.termedia.pl/Czasopismo/-67/pdf-28323-10?filename=Speech%20development%20delay.pdf
 28. Zaburzenia rozwoju płodu spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży. Karmienie piersią a alkohol. Rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2017, nr 4, s. 176–190 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt/article/download/55523/42016
 29. Zrozumieć dziecko z FASD, Fundacja EY : Warszawa 2015 [online], [dostęp 03.09.2020]. Dostępny w internecie: https://oczekujac.pl/wp-content/uploads/2016/08/Broszura_small.pdf