Regulamin

Regulamin udostępniania zbiorów

I. Postanowienia wstępne

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki.

Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ma prawo wstrzymać wydawanie materiałów na pewien okres.

II. Wypożyczalnia.

Z księgozbioru Wypożyczalni mogą korzystać osoby zameldowane na stałe na terenie województwa mazowieckiego lub uczący się w uczelniach tego województwa:

 • nauczyciele,
 • pracownicy nauki,
 • studenci,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 • uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej,
 • pozostałe osoby dorosłe.

Prawo do korzystania z Wypożyczalni uzyskuje Czytelnik po zapisaniu się do Biblioteki. Przy zapisie należy przedłożyć:

 • nauczyciele, pracownicy nauki – dowód osobisty,
 • studenci – dowód osobisty i legitymację studencką,
 • uczniowie – legitymację szkolną i dowód osobisty,
 • pozostałe osoby – dowód osobisty.

Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczania materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

Czytelnik powinien podpisać deklarację czytelnika o zapoznaniu się z Regulaminem oraz złożyć oświadczenie zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celu ochrony zbiorów bibliotecznych.

Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych: adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki, telefonu, adresu e-mail.

Czytelnik wypożycza książki za okazaniem karty bibliotecznej, potwierdzając wypożyczenie podpisem na rewersie, który otrzymuje po zwrocie książki.

Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć przy pustym koncie:

 • nauczyciele – 10 egzemplarzy książek,
 • pozostali czytelnicy – 7 egzemplarzy książek.

Zamówienia są realizowane w dniach otwarcia Biblioteki. Zamówione książki oczekują na Czytelnika 3 dni.

Książki wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych. Osoby zainteresowane mogą osobiście, telefonicznie lub logując się na własne konto przed upływem terminu zwrotu książki (nie wcześniej niż 5 dni przed datą zwrotu) jednorazowo przedłużyć okres jej wypożyczenia o kolejne 30 dni kalendarzowych, jeśli dany egzemplarz nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Czytelnika.

Czytelnik może zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadomiony drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowana książka oczekuje na Czytelnika 3 dni.

Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń, która zostaje zdjęta po uregulowaniu należności,
 • opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu każdego woluminu,
 • pisemne upomnienie,
 • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Wypożyczalni.

Nauczyciele, pracownicy nauki, studenci, uczniowie mogą zgłaszać wnioski w sprawie uzupełnienia zbiorów Biblioteki o określone tytuły. Wnioski te będą realizowane w miarę możliwości finansowych Biblioteki i dostępności poszczególnych tytułów na rynku.

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie.

Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan każdej wypożyczonej i zwróconej książki. W przypadku dostrzeżenia braków i uszkodzeń Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik jest zobowiązany:
odkupić identyczny egzemplarz tego samego dzieła (to samo ewentualnie nowsze wydanie) lub,
zapłacić jej aktualną wartość, jednak nie mniej niż 50 zł,
za zagubienie lub zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za całe dzieło a pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki, w wypadku gdy nie jest możliwe odkupienie takiej samej książki, Czytelnik może odkupić inną z listy dostępnej w Wydziale Udostępniania Zbiorów.

Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Wypożyczalni.

III. Czytelnia.

Z księgozbioru Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu. Czytelnik ma prawo jednorazowo zamówić 10 woluminów lub 10 roczników czasopism.

Wprowadza się usługę „Wypożyczenia nocne”. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Czytelni każdego dnia 5 książek, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki do następnego dnia roboczego Książki należy zwrócić do godziny 12.00.

Niezwrócenie książek we wskazanym terminie skutkuje naliczeniem kary w wysokości 1 zł od każdego egzemplarza.

Przetrzymanie dokumentu z księgozbioru Czytelni skutkuje następującymi konsekwencjami:

 • nałożenie blokady na konto Czytelnika w całej sieci Biblioteki,
 • wysłanie pisemnego upomnienia,
 • naliczenie kary za nieterminowy zwrot w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki.

Biblioteka zastrzega sobie prawo zażądania kaucji zwrotnej od Czytelnika za wypożyczenie dokumentu z księgozbioru Czytelni.

Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z Jego winy uszkodzenia udostępnianych materiałów. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.

Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje:

 • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi dokumentami m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu,
 • zgłaszanie bibliotekarzowi dostrzeżonych wad i uszkodzeń dokumentów,
 • zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
 • zachowanie ciszy.

IV. Wypożyczanie Zbiorów Specjalnych

Ze zbiorów specjalnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Czytelnik może zarezerwować dokument, który jest aktualnie wypożyczony. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadamiany drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowany dokument oczekuje na Czytelnika 3 dni.

Kasety wideo i płyty DVD wypożyczane są bezpłatnie na 3 dni.

Niezwrócenie w terminie wypożyczonych kaset wideo i płyt DVD pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń,
 • wniesienie opłaty 1 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu płyty DVD lub VHS,
 • pisemne upomnienie na koszt Czytelnika.

Dokumenty elektroniczne udostępniane są w Centrum Internetowym.

Poszanowanie zbiorów przez dbałość o ich stan jest obowiązkiem użytkownika, który ma prawo zwracać uwagę bibliotekarzowi, że wypożyczony dokument jest zniszczony lub uszkodzony.

Za zagubienie lub zniszczenie dokumentu użytkownik jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł lub inny wskazany przez bibliotekarza. Wartość odkupionych materiałów w przypadku audiobooków i filmów nie może być mniejsza niż: 50-100 zł.