Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa – netografia

Państwo powinno zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom w rożnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy do lektury naukowych publikacji elektronicznych omawiających niemilitarne zagrożenia związane np. z występowaniem katastrof naturalnych czy problemów społeczno-ekonomicznych. Mamy nadzieję, że wykaz ten zainteresuje studentów, studiujących na kierunkach związanych z naukami o bezpieczeństwie.

 1. Bełza Lucjan, Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2 (18), s. 121-137 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.bbn.gov.pl/download/1/7812/Glowne_zagrozenia_w_obecnym_i_przyszlym_srodowisku_bezpieczenstwa_pozamilitarneg.pdf
 2. Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, red. nauk. Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie : Lublin 2018 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/pwz/issue/download/123/110
 3. Bonisławska Barbara, Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty Naukowe WSEI” seria: Administracja 2012, nr 1, s. 113-128 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/znadmin/article/download/237/240
 4. Ciekanowski Zbigniew, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2010, nr 1, s. 27-46 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2860-1288/c/httpwww_bg_utp_edu_plartbtp2012010bezpieczef1stwo-zc.pdf
 5. Ciszek Mariusz, Bezpieczeństwo ekologiczne – ważny czy żywotny interes narodowy? (perspektywa całościowa), „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2017, nr 2, s. 13-26 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_seb_2017_15_2_02/c/6218-5779.pdf
 6. Czarnecki Dawid, Skalski Dariusz, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku : Gdańsk 2019 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: https://zenodo.org/record/3242757/files/Zarz%C4%85dzanie%20kryzysowe%20w%20administracji%20publicznej.%20Wybrane%20aspekty..pdf?download=1
 7. Glen Andrzej, Pojmowanie wyzwań, zagrożeń i ryzyka w bezpieczeństwie państwa, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2018, nr 1, s. 50-59 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-51647fcb-b381-4106-8c83-c70a9f5b13ac/c/Glen-BiTP-Vol.-49-Issue-1-2018.pdf
 8. Grzywna Zbigniew, Zagrożenia niemilitarne – siły zbrojne RP w ich zapobieganiu i likwidacji, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 2017, nr 28, s. 46-65 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2017-t-n28/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2017-t-n28-s46-65/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2017-t-n28-s46-65.pdf
 9. Kochanek Ewelina, Zarys logistyki stanów kryzysowych, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2013, nr 1, s. 61-69 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-e9b7fb95-616f-47d5-bed6-cdd8312373e9/c/BTiP_2013_1_05_Kochanek.pdf
 10. Kompała Dariusz, Istota zagrożeń, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej” 2014, nr 3, s. 23-34 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-387ed9ed-fd04-42f7-89f8-8f65a6f04a76/c/Kompala.pdf
 11. Krawczyk Daria, Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa Polskiego. Rodzaje i źródła zagrożeń, „Horyzonty Bezpieczeństwa” 2015, nr 1, s. 37-49 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://prawo.uni.opole.pl/horyzonty_bezp/nr1_1/Daria_Krawczyk-Bezpieczenstwo_wewn%C4%99trzne_Panstwa_Polskiego.pdf
 12. Latkowska Iwona, Uchodźcy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego Polsce w świetle badań społecznych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2016, t. VIII, s. 93-108 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13184/IL_res_politicae_8.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 13. Mroczko Franciszek, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości : Wałbrzych 2012 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: https://wwszip.pl/wp-content/uploads/2017/07/26_Zarzadzanie_kryzysowe_Mroczko_2012.pdf
 14. Pokruszyński Witold, Bezpieczeństwo – teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON : Kraków 2017 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2017/11/bezp_teoria_i_praktyka_B5_sr.pdf
 15. Pokruszyński Witold, Współczesne bezpieczeństwo narodowe. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo WSGE Józefów : Józefów 2009 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-32b7b971-90e3-4d54-85d3-6c76eaed4cdc/c/Witold_Pokruszynski_Wspolczesne_bezpieczenstwo_narodowe.pdf
 16. Potyrała Anna, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9, s. 295-313 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2016_1_21/c/6672-6725.pdf
 17. Smolny Dąbrówka, Bezpieczeństwo niemilitarne jako perspektywa rozwoju polskiego przemysłu obronnego, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2012, nr 2, [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.obrum.gliwice.pl/upload/downloads/spg/212/02_Smolny.pdf
 18. Stęplewski Bogumił, Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : Kraków 2017 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24679/tom8_Steplewski_Podstawy_niemilitarnego_zarzadzania_kryzysowego_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. Świnarska Edyta, Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w aspekcie zagrożeń ekologicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” seria: Zarządzanie 2018, nr 3, s. 87-98 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/download/AUNC_ZARZ.2018.035/16034
 20. Więcaszek-Kuczyńska Lidia, Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2014, nr 2, s. 210-233 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7c4c89d0-10ba-4930-a714-19c2da0b93b5/c/Wiecaszek-Kuczynska.pdf
 21. Zadora Patrycja, Terroryzm jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, „Security, Economy & Law” 2019, nr 3, s. 43-70 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2020/04/SEL-24_43-70.pdf
 22. Zamiar Zenon, Zamiar Piotr, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 4, s. 90-98 [online], [dostęp 29.07.2020]. Dostępny w internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0024-0007/c/httpwww_wso_wroc_plimagesplikiwpikbnzn2011zn4201107zamiarzamiar.pdf