Trudności adaptacyjne dzieci z rodzin niepełnych – netografia

Zapraszamy do lektury naukowych publikacji elektronicznych, poświęconych badaniu potrzeb, osobowości i zachowań dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych.

 1. Bochniarz Agnieszka, Doświadczanie wsparcia społecznego przez dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych, „Wychowanie w Rodzinie” 2015, nr 1, s. 213-228 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/76552/download/
 2. Brągiel Józefa, Zaniedbanie dziecka w rodzinie, „Rocznik Socjologii Rodziny” 1998, tom 10, s. 277-288 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4530/1/20_Jozefa_Bragiel_Zaniedbanie_dziecka_w_rodzinine_277-288.pdf
 3. Dzierżanowski Jerzy, Psychospołeczna sytuacja dziecka w małżeństwach rozwodzących się, [w:] Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego : Opole 2010 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: https://dfoz.pl/wp-content/uploads/2011/12/psychospoleczna-sytuacja-dziecka-1.pdf
 4. Irzyniec Mariola, Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego, „Chowanna” 1996, nr 1-2, s. 72-78 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r1996-t1_2/Chowanna-r1996-t1_2-s72-78/Chowanna-r1996-t1_2-s72-78.pdf
 5. Liberska Hanna, Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach niepełnych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, tom X, s. 231-246 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4527/1/17_Hanna_Liberska%2BWybrane_aspekty_psychologicznego_funkcjonowania_mlodziezy_231-246.pdf
 6. Matyjas Bożena, Dzieciństwo osamotnione w rodzinie niepełnej. Raport z badań, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2015, nr 1, s. 207-224 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.wuw.pl/data/include/cms/Kwartalnik_Pedagogiczny_1_235_2015.pdf
 7. Mitręga Anna, Psychologiczne aspekty krzywdzenia dzieci w procesie rozstawania się i rozwodu rodziców, [w:] Dzieci i młodzież w XXI w. – ujęcie społeczne, red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL : Lublin 2017 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/208/Dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BC%20w%20XXI%20w.%20%20-%20uj%C4%99cie%20spo%C5%82eczne.pdf
 8. Pindera Agata, Funkcjonowanie dziecka w rodzinie niepełnej, „Nauczyciel i Szkoła” 2008, nr 1-2, s. 131-135 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2008-t1_2_(38_39)/Nauczyciel_i_Szkola-r2008-t1_2_(38_39)-s131-135/Nauczyciel_i_Szkola-r2008-t1_2_(38_39)-s131-135.pdf
 9. Poszukiwanie uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu młodzieży w interakcjach społecznych, red. nauk. Danuta Borecka-Biernat, Wydawnictwo WWSZiP : Wałbrzych 2009 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://83.144.102.142/dydaktyka/459_dbb_wydanie_I_2009.pdf
 10. Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, red. nauk. Marzena Ruszkowska, Mikołaj Winiarski, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich : Warszawa 2014 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.kpss.lublin.pl/upload/10_Praca%20socjalna%20z%20dziecmi%20mlodzieza%20i%20rodzina.pdf
 11. Pyźlak Grzegorz ks., Rodzina niepełna i jej wpływ na sytuację wychowawczą dziecka, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2010, tom 2, s. 91-104 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpt/article/view/8371/8472
 12. Ruszkowska Marzena, Trudności wychowawcze i edukacyjne dzieci z rodzin wieloproblemowych, „Rozprawy Społeczne” 2016, nr 2, s. 56-61 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/rs_nr_2_2016__art_7.pdf
 13. Ruszkowska Marzena, Wpływ nieobecności ojca w rodzinie na pojawiające się trudności wychowawcze, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2015, nr 4, s. 111-124 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d43451ab-471b-4a04-83eb-417957c2c87a/c/2015-4_str-111-123.pdf
 14. Samotność dziecka we współczesnej rodzinie, red. Dorota Sikora, Chełm 2011 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://lib.brsu.by/sites/default/files/books/SAMOTNOSC%20DZIECKA%20we%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20rodzinie.pdf
 15. Skoczyńska Alicja Dorota, Miejsce socjoterapii w procesie niesienia pomocy dziecku dorastającemu w rodzinie dysfunkcyjnej. Propozycja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, Radziejowice 2016 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16915/Alicja_Dorota_Skoczy%c5%84ska_Miejsce_socjoterapii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 16. Stepaniuk Joanna, Kryzys czasu w rodzinie jako generator zaniedbania emocjonalnego dziecka, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2019, nr 1, s. 83-103 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9af00c2f-0cd8-4bef-95fc-ecc3dba059aa/c/DK-18-1-5.pdf
 17. Szot Wiesław, Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny i ich wpływ na wychowanie dziecka, „Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 2, s. 87-107 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-7dc7da12-52a2-4c4c-b95d-34b16eff900a/c/PiS_2013_2_06_szot.pdf
 18. Walęcka-Matyja Katarzyna, Zachowania społeczne młodzieży a uwarunkowania rodzinne i osobowościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Łódź 2009 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5039/K.Wal%c4%99cka-Matyja%282009%29.Zachowania%20spo%c5%82eczne%20m%c5%82odzie%c5%bcy%20a%20uwarunkowania%20rodzinne%20i%20osobowo%c5%9bciowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. Wolska-Długosz Małgorzata, Samotne rodzicielstwo – blaski i cienie. Próba syntezy, „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” 2016, nr 2, s. 57-66 [online], [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-affc905e-2a71-4c6a-b152-c0d383822dac/c/5._wolska.pdf