Choroba Alzheimera – netografia

Choroba Alzheimera jest chorobą, w której dochodzi do postępujących zaburzeń pamięci oraz zachowania, które z czasem całkowicie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie chorego w codziennym życiu. Z chorobą nie zmaga się wyłącznie sam pacjent, ale także jego rodzina i przyjaciele, którzy muszą poradzić sobie ze zmianą i powolną utratą bliskiej im osoby. Wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat tego schorzenia zapraszamy do przejrzenia poniższej netografii.

Cybulski Mateusz, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kowalczuk Krystyna (praca zbiorowa ), Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa, Białystok : Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/11-2016/1.pdf

Henry W. Querfurth, LaFerla Frank M., Choroba Alzheimera, „Neurologia po Dyplomie” 2010, t. 5, nr 3, s. 83-98 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/013/666/original/83-98.pdf?1477387843

Hess-Wiktor Katarzyna, Opoczyńska Małgorzata, Doświadczenie opieki nad bliskim dotkniętym chorobą Alzheimera, „Psychoterapia” 2010, nr 4 (155), s. 49–59 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2010/HessWiktor49_PT4_2010.pdf

Jandziś Eugeniusz, Podstawowe wiadomości z rehabilitacji leczniczej w chorobie Alzheimera. Informacje dla chorego i jego bliskich, Rzeszów : Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.alzheimer.rzeszow.pl/files/alzheimer-zestaw_cwiczen.pdf

Jankiewicz Agnieszka (red.), Poradnik dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera, Poznań : Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, 2008 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik%20dla%20opiekunow%20choroba%20Alzheimera.pdf

Kaczmarek Maria, Durda Magdalena, Skrzypczak Magdalena, Szwed Anita, Ocena jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera, „Gerontologia Polska” 2010, nr 2, s. 86–94 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2010-02-2.pdf

Kamanová Irena, Komunikacja z pacjentem chorym na Alzheimera, „Studia Socialia Cracoviensia” 2016, nr 1(14), s. 153–167 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_1881/c/1881-1838.pdf

Kubis Adriana M., Janusz Maria, Choroba Alzheimera – nowe możliwości terapeutyczne oraz stosowane modele eksperymentalne, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” (online), 2008, nr 62, s. 372-392 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.phmd.pl/api/files/view/2776.pdf

Lech Adam, Choroba Alzheimera jako czynnik modyfikujący funkcjonowanie rodziny, k modyfikujący funkcjonowanie rodziny, „Pogranicze. Studia Społeczne”. 2014, T. 24, s. 211-242 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2857/1/Pogranicze_24_Lech.pdf

Leszek Jerzy, Choroba Alzheimera: obecny stan wiedzy, perspektywy terapeutyczne „Polski Przegląd Neurologiczny”, 2012, tom 8, nr 3, s. 101-106 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/download/22915/18154

Misiak Krystyna, Kopydłowska Ewa, Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę otępienną, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2011, nr 1, s. 65–75 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pzp.umed.wroc.pl/pdf/2011/1/1/65.pdf

Młynarczyk Rafał (et al.), Choroba Alzheimera — nowe strategie leczenia, „Psychiatria” 2014, tom 13, nr 4, s. 210-214 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/download/49970/36883

Nieckarz Renata, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą, „Puls Uczelni” 2015, nr 2(9), s. 18-23 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8999/Puls%20Uczelni%202015%20%289%29%202%20www%20%5bNieckarz%5d.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parnowski Tadeusz (red. nauk.), Jak radzić sobie z otępieniem? 76 pytań opiekunów i odpowiedzi ekspertów, Warszawa : ITEM Publishing, 2014 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/3543647-Jak-radzic-sobie-z-otepieniem-76-pytan-opiekunow-i-odpowiedzi-ekspertow.html

Rachel Wojciech, Jabłoński Marcin, Datka Wojciech, Zięba Andrzej, Jakość życia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, „Psychogeriatria Polska” 2014, nr 11(3), s. 67-78 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/26048380-Jakosc-zycia-opiekunow-pacjentow-z-otepieniem-w-chorobie-alzheimera-caregivers-health-related-quality-of-life-in-alzheimer-s-disease.html

Samborska Joanna, Krawczyk-Wasielewska Agnieszka, Studenckie spojrzenie na problematykę opieki i pielęgnacji chorych z chorobą Alzheimera, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015, nr 2 (43), s. 122-124 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2015/2/122_2_43_2015.pdf

Schluz Beata, Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 2017, nr 30, s. 147-157 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_147/c/6188-4834.pdf

Szpurtacz Katarzyna, Choroba Alzheimera – opieka nad pacjentem, „Sztuka Pielęgnowania” 2012, nr 3, s. 14-15 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://www.oipip.zgora.pl/pdf/sztuka-pielegnowania-03.pdf

Szwałkiewicz Elżbieta, Lewkowicz Krystyna (red.), Poradnik dla opiekunów osób niesamodzielnych z dysfunkcjami psychicznymi. Pytania i odpowiedzi, Warszawa : Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego, 2017 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.fundacjaoputw.pl/images/pliki/Poradnik/poradnik_dla_niesamodzielnych_i_ich_opiekunow.pdf

Vetulani Jerzy, Perspektywy terapii choroby Alzheimera, „Psychogeriatria Polska” 2004, nr 1(4), s. 253-278 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/11902281-Perspektywy-terapii-choroby-alzheimera-the-perspectives-of-treatment-of-alzheimer-s-disease.html

Wilczewska L., Roszmann A., Standard opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera, W: Krajewskia-Kułak Elżbieta, Sierakowska Matylda, Lewko Jolanta, Łukaszuk Cecylia (praca zbiorowa pod red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Tom I, Białystok : Akademia Medyczna. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia, 2005 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/tom_1.pdf

Zabłocka Agnieszka, Choroba Alzheimera jako przykład schorzenia neurodegeneracyjnego, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” (online), 2006, nr 60, s. 209-216 [online], [dostęp 19.10.2020]. Dostępny w internecie: http://www.phmd.pl/api/files/view/1990.pdf