Internet i komputer w życiu dzieci i młodzieży – netografia

Zapraszamy do lektury kilkudziesięciu artykułów i innego rodzaju publikacji poświęconych internetowi i mediom cyfrowym w życiu dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że polecane przez nas źródła elektroniczne zainteresują zarówno nauczycieli i studentów jak i rodziców.

 1. Barańska Paulina, Dziecko w sieci – kompetencje medialne nabyte w domu, „Pedagogika Ojcostwa” 2016, nr 2, s. 115-126 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po13/PO13_07.pdf
 2. Bąk Agnieszka, Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych od rodziców [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Bak_A_2015_Jak_male_dzieci_korzystaja_z_urzadzen.pdf
 3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/kompendium2019.pdf
 4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – regulacje w prawie polskim i unijnym. Opracowanie przygotowane na zamówienie przewodniczącego senackiego zespołu do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym senatora Łukasza Mikołajczyka; opracował radca prawny Krzysztof Broniatowski [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bss/dokumenty/new/171002/bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_wersja_ostateczna.pdf
 5. Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/images/artykuly/projekty-edukacyjne/Kompendium_www.pdf
 6. Dąbrowska Marta, Wpływ zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży online na ryzyko wiktymizacji zjawiskiem grooming [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/viewFile/615/476
 7. Demel Dorota, Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci w internecie, [w:] Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, red. nauk. Agnieszka Roguska, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA” : Siedlce 2013 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/503/Media_w_edukacji._Wymiar_kulturowy_i_aksjologiczny.pdf?sequence=1
 8. Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska, Wydawnictwo FRSE : Warszawa 2019 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://czytelnia.frse.org.pl/media/bezpieczenstwo_w_internecie_online_HBOHYa8.pdf
 9. Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół, oprac.: Paulina Chocholska, Katarzyna Makaruk, Wojciech Otawa, Angelika Pasek-Gilarska, Łukasz Wojtasik, Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę : Warszawa 2019 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.edukacja.fdds.pl/60d2a7cf-56e9-4281-a3d3-c9d4377ef098/Extras/ksiazka-jak_reagowac_na_problem_nadmiernego_korzystania_z_internetu-FDDS-12042017.pdf
 10. Jędrzejko Mariusz, Taper Agnieszka, Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami?, Fundacja Pedagogium : Warszawa 2010 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://cps.edu.pl/pub/cms/files/74/dzieci_i_multimedia_jedrzejko_taper.pdf
 11. Knol-Michałowska Kamila, Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w internecie, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 301-327 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5913/1/studia_eduk_23_s_301-328.pdf
 12. Krzyżak-Szymańska Ewa, Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS : Kraków 2018 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=7862074
 13. Łysek Jan, Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2, s. 189-209 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)-s189-209/Nauczyciel_i_Szkola-r2009-t1_2_(42_43)-s189-209.pdf
 14. Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, red. nauk. Jacek Pyżalski, Wydawnictwo ENTER : Łódź 2017 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17974/1/Ma%c5%82e%20dzieci%20w%20%c5%9bwiecie%20technologii%20informacyjno-komunikacyjnych.pdf
 15. Marzec Danuta, Pluskota Magdalena, Profilaktyka w wychowaniu wczesnoszkolnym — nowe wyzwania, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 5 2/2 (10/2)/2017, s. 65 – 76 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Danuta-MARZEC-Magdalena-PLUSKOTA.pdf
 16. Media i technologia informacyjna w wychowaniu i edukacji dzieci, red. nauk. Mateusz Muchacki [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/31894337/Media_and_information_technology_in_upbringing_and_educating_children_Media_i_technologia_informacyjna_w_wychowaniu_i_edukacji_dzieci
 17. Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. Problem, zapobieganie, terapia, Polskie Centrum Programu Safer Internet : Warszawa 2012 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://akademia.nask.pl/publikacje/nadmierne_korzystanie_z_internetu_przez_dzieci_i_mlodziez.pdf
 18. Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców. Co każdy rodzic powinien wiedzieć na temat korzystania przez dziecko z nowoczesnych technologii, opracowanie merytoryczne: dr Klaudia Martynowska, tłumaczenie: Mateusz Jastrzębski, Fundacja Dolce Vita : Zamość 2018 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8592024
 19. Olchanowski Mateusz, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b25ac7fa-371b-41c1-9c8a-c5e54fb62dfd/c/03_ZC_2017_XIII_3_Olchanowski.pdf
 20. Panasiuk Katarzyna, Panasiuk Bazyli, Uzależnienie od komputera i internetu – wybrane problemy, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2017, nr 1, s. 59 – 84 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-fb7cdc89-3972-4de0-ac3b-3ebc3e524116/c/Katarzyna_Panasiuk__Bazyli_Panasiuk.pdf
 21. Pyżalski Jacek, Klichowski Michał, Przybyła Mariusz, Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12555/1/BestApp_raport_1_fin.pdf
 22. Pyżalski Jacek, Zdrodowska Aldona, Tomczyk Łukasz, Abramczuk Katarzyna, Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, Wydawnictwo Naukowe UAM : Poznań 2019 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17037/EU_Kids_Online_2019_gotowe.pdf?sequence=1
 23. Raport: Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu. Na zlecenie Telekomunikacji Polskiej przygotowała Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z ekspertami z: Interactive Advertising Bureau Polska, Agencji Interaktywnej Digital One, Dyżurnet.pl, Bebo.com [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/raport-bezpieczenstwo-dzieci-korzystajacych-z-internetu.pdf
 24. Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Klaudii Pujer, EXANTE : Wrocław 2016 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10386/wersja_elektroniczna_issue.pdf?sequence=1
 25. Siembida Martyna, Wysokie technologie jako nośniki wartości w wychowaniu małego dziecka, „Studia z Teorii Wychowania” 2018, nr 3(24), s. 201-216 [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a63ece22-9d82-4462-a61f-f95bd1cc8985/c/SzTW_-_3__24__2018_-_Martyna_Siembida.pdf
 26. Wójcik Szymon, Zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie [online], [dostęp 23.07.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-720d4e2e-e14b-41e7-836d-7d08c6e34c56/c/Wojcik_S_2017_Zagrozenia_dzieci_i_mlodziezy_w_internecie.pdf