Współczesna rodzina

W netografi zamieszczone zostały materiały dotyczące tematu współczesnej rodziny w Polsce w kontekście społecznym i kulturowym. Artykuły i prace, które się tu znalazły dotyczą wybranych zagadnień, m.in. przemian współczesnej rodziny, jej szans i zagrożeń, dzietności oraz jakości życia. 

 1. Balicki Janusz (et al.), Wybrane problemy współczesnej demografii, Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, 2003 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/19794/Slany.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Beisert Maria, Przemiany współczesnej rodziny polskiej, „Rocznik Lubuski” 2006, t. 32, cz. 2, s. 19-37 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocz32-2/2.pdf
 3. Błasiak Anna, Dybowska Ewa (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2010 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/wybzagpedagrodziny.pdf
 4. Dubis Małgorzata (red.), Rodzina i szkoła wobec zachowań ryzykownych, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, 2017 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/69481057-Rodzina-i-szkola-wobec-zachowan-ryzykownych-redakcja-naukowa.html
 5. Duszczyk Maciej (et al.), Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności, „Studia i Materiały” 2014, tom 2, s. 1-68 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://migageing.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/36/2014/12/SiM_02.pdf
 6. Dybich Aleksandra, Sytuacja wychowawcza w nowych typach rodzin a zagrożenie niedostosowaniem społecznym, „Zeszyty Naukowe – Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie”2016, z. 87, s. 77-91 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z87/Art_5_Dybich.pdf
 7. Harwas-Napierała Barbara, Znaczenie przemian współczesnej rodziny dla rozwoju człowieka, „Psychologia Rozwojowa” 2008, tom 13, nr 3, s. 21–27 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/viewFile/3985/3919
 8. Jurczyk-Romanowska Ewa, Albański Leszek (red.), Wychowanie w rodzinie, t. 3, Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2011 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/10031411/Wychowanie_w_Rodzinie_Family_Upbringing_Wsp%C3%B3%C5%82czesna_rodzina_w_sytuacji_zmiany_Contemporary_family_in_a_situation_of_change
 9. Jurczyk-Romanowska Ewa, Gandecka Kamila (red.), Wychowanie w rodzinie, t. 11, Trajektorie więzi rodziny współczesnej, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki ; Jelenia Góra : Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2015 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/77560/Wychowanie_w_Rodzinie_tom_XI_1_2015.pdf
 10. Jurczyk-Romanowska Ewa, Piwowarczyk Mirosław (red.), Wychowanie w rodzinie, t. 13, Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki, 2016 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/78343/Wychowanie_w_Rodzinie_tom_XIII_1_2016.pdf
 11. Karbowniczek Jolanta, Błasiak Anna, Dybowska Ewa (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie: wybrane konteksty, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/dziecko_rodzina_wychowanie.pdf
 12. Kotowska Irena E. (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2013 : raport tematyczny, Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.rops-opole.pl/publikacje/Niska_dzietnosc_w_Polsce.pdf
 13. Krzesińska-Żach Beata, Pedagogika rodziny: przewodnik do ćwiczeń, Białystok: TRANS HUMANA, 2007 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2843/1/Beata%20Krzesinska-%C5%BBach_Pedagogika%20rodziny.%20Przewodnik%20do%20%C4%87wicze%C5%84.pdf
 14. Kurzyca Katarzyna, Uczestnictwo rodziny w procesie edukacyjnym dziecka a jakość tworzonego przez nią środowiska wychowawczego, dysertacja doktorska napisana pod opieką naukową dr hab. Ewy Jarosz. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej, Katowice, 2017 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5788/1/Kurzyca_Uczestnictwo_rodziny_w_procesie_edukacyjnym_dziecka.pdf
 15. Makiełło-Jarża Grażyna (red.), W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2009 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1955/W_poszukiwaniu_jako%c5%9bci_%c5%bcycia_wsp%c3%b3%c5%82czesnej_rodziny_polskiej_Makie%c5%82%c5%82o-Jar%c5%bcy_2009.pdf?sequence=6&isAllowed=y
 16. Markocki Zygmunt, Szanse i zagrożenia rodziny w pluralistycznym świecie, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2/1, s. 9-20 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1-s9-20/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1-s9-20.pdf
 17. Mizielińska Joanna, Abramowicz Marta, Stasińska Agata, Rodziny z wyboru w Polsce : życie rodzinne osób nieheteroseksualnych, Warszawa : Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, 2014 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://rodzinyzwyboru.pl/wp-content/uploads/2014/10/Raport_Rodziny-z-wyboru-w-Polsce.-%C5%BBycie-rodzinne-os%C3%B3b-nieheteroseksualnych.pdf
 18. Płeczkan Klemens, Społeczne role w strukturze współczesnej rodziny, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2/1, s. 136-149 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1-s136-149/Pedagogika_Rodziny-r2012-t2-n1-s136-149.pdf
 19. Pujer Klaudia (red.), Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych monografia, Wrocław : Exante, 2016 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10386/wersja_elektroniczna_issue.pdf?sequence=1
 20. Pujer Klaudia (red.), Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, Wrocław: EXANTE, 2016 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/370909/PDF/BJ_Oz_001008.pdf
 21. Stanisz Agata, Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznań: Wydawca: Agata Stanisz, 2013 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/rodzina_made_in_poland/rodzina_made_in_poland.pdf
 22. Stępkowska Katarzyna Małgorzata, Stępkowska Justyna Kinga (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna. Tom 1, Między prawem i rynkiem, Lublin: Politechnika Lubelska, 2012 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/1734/edition/1262/content?ref=desc
 23. Szukalski Piotr, Demograficzne przemiany rodziny — wyzwania dla współczesnych społeczeństw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4, s. 169-186 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6761/1/11_Piotr_Szukalski_Demograficzne%20przemiany%20rodziny_169-186.pdf
 24. Tanaś,Violetta, Welskop Wojciech (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym,Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2018 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: https://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/tanas-v.-welskop-w.-rodzina-w-spoleczenstwie-konsumpcyjnym-lodz-2018.pdf
 25. Taranowicz Iwona, Grotowska Stella (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, 2015 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64818/Rodzina_wobec_wyzwan_wspolczesnosci.pdf
 26. Warzywoda-Kruszyńska, Piotr Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 13-21 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3729/1-Rodzina%20w%20procesie%20zmian.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 27. Żeber-Dzikowska Ilona, Kierunki przemian rodziny w Polsce w obliczu globalizacji, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2013, nr 5, s. 155-184 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://drohiczyntn.pl/images/DPN05/155-184.pdf
 28. Żurek Aldona, Atrakcyjność instytucji małżeństwa we współczesnych społeczeństwach, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2010, nr 20, s. 93-108 [online], [dostęp 12.05.2020]. Dostępny w internecie: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/4474/1/06_Aldona_Zurek_Atrakcyjnosc%20instytucji%20malzenstwa%20we%20wspolczesnych_93-108.pdf