Kary i nagrody w wychowaniu – netografia

Jedną z bardziej popularnych metod wychowawczych, mającą tylu zwolenników co i przeciwników są kary i nagrody. O ich skuteczności, różnorakich aspektach stosowania przez rodziców i nauczycieli, jako środka wychowawczego można przeczytać w zebranych poniżej materiałach.

 1. Dziurzyński Krzysztof (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012 [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://wsge.edu.pl/pl/12pub02caly.pdf
 2. Frączek Zofia, Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym, „Pedagogika Rodziny” 2014, nr 4/4, s. 41-55 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2014-t4-n4/Pedagogika_Rodziny-r2014-t4-n4-s41-55/Pedagogika_Rodziny-r2014-t4-n4-s41-55.pdf
 3. Grudzińska Beata, Karanie i nagradzanie dzieci, Publikacje nauczycieli na portalu edukacyjnym edux.pl, Numer: 38761, przesłano: 2018-12-09, dział: Pedagogizacja rodziców. [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.edukacja.edux.pl/p-38761-karanie-i-nagradzanie-dzieci.php
 4. Helios Joanna, Jedlecka Wioletta, Przemoc wobec dzieci w rodzinie, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019 [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/95689/Przemoc_wobec_dzieci_w_rodzinie.pdf
 5. Kamer Joanna, Znaczenie systemu kar i nagród w wychowaniu rodzinnym dziecka autor [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.publikacje.edu.pl/pdf/9752.pdf
 6. Kary cielesne w wychowywaniu dzieci: komunikat z badań, Warszawa: CBOS, 2001 [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_086_01.PDF
 7. Kary i nagrody nie są najważniejszą metodą oddziaływania na dziecko. [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/6762438-Kary-i-nagrody-nie-sa-najwazniejsza-metoda-oddzialywania-na-dziecko-kary.html
 8. Kogut Marta, Nagrody i kary w wychowaniu przedszkolnym [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://cloud2v.edupage.org/cloud/nagrody_i_kary_w_wychowaniu_przedszkolnym.pdf?z%3AfXBUuCg%2F084VupA0lGjpMFfAbUNBMvpFQqK2OtzmpldlRydRBAcuOn2zfgcqv02j
 9. Kowolik Piotr, Wychowawcze znaczenie kar i nagród stosowanych w wychowaniu dzieci przedszkolnych, „Nauczyciel i Szkoła” 2011, nr 1(49), s. 97-107 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2011-t1_(49)/Nauczyciel_i_Szkola-r2011-t1_(49)-s97-107/Nauczyciel_i_Szkola-r2011-t1_(49)-s97-107.pdf
 10. Kręcichwost Joanna , Psychologiczne wspieranie pożądanych zachowań – rola kar i nagród w wychowaniu [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/7211734-Psychologiczne-wspieranie-pozadanych-zachowan-rola-kar-i-nagrod-w-wychowaniu.html
 11. Maj A., Jak wychować dziecko zdrowe emocjonalnie i osobowościowo sugestie i wskazówki dla rodziców [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://sp28.lublin.pl/pliki/art/id_74/zal/Jak%20wychowac%20dziecko%20zdrowe%20emocjonalnie%20i%20osobowosciowo.pdf
 12. Murawska A., Szewczyk A., Kary i nagrody w wychowaniu [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://zsi.radom.pl/wp-content/uploads/2015/08/kary-i-nagrody-w-wychowaniu.pdf
 13. Niedźwiedzki Jerzy, Kary i nagrody w wychowaniu [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.sp3.lubsko.pl/niedzwiedz2.pdf
 14. Olszewska Nina, Konsekwencje jako skuteczny środek wychowawczy, Poznań: OficynaMM Wydawnictwo Prawnicze [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://pm39lodz.wikom.pl/uploads/5e4485024737a/pages/28/content/konsekwencje.pdf
 15. Różycka-Jaroś Sylwia, Karcenie dzieci – czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność? „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 2011, t. 18, s. 25-58 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ipsir.uw.edu.pl//UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/PRACEIPSIR/Tom_18/karcenie_dzieci.pdf
 16. Suchocka Anna A., Suchocka Agnieszka, Kara i nagroda w wychowaniu dziecka w okresie adolescencji, „Colloquium” 2009, nr 1, s. 217-226 [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/14801427-K-a-r-a-i-n-a-g-r-o-d-a-w-w-y-c-h-o-w-a-n-i-u-d-z-i-e-c-k-a-w-o-k-r-e-s-i-e-a-d-o-l-e-s-c-e-n-c-j-i-1.html
 17. Świto Lucjan, Przemoc jako metoda wychowawcza? Karcenie dzieci w świetle prawa międzynarodowego, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w prawie polskim, „Studia Warmińskie” 2010, nr 47, s. 345-355 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Warminskie/Studia_Warminskie-r2010-t47/Studia_Warminskie-r2010-t47-s345-355/Studia_Warminskie-r2010-t47-s345-355.pdf
 18. Trusz Sławomir, Behawioryzm w pedagogice i praktyce edukacyjnej, „Edukacja” 2011, nr 4, s. 15-25 [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: http://edukacja.ibe.edu.pl/artykuly/04_2011/Trusz_4.2011.pdf
 19. Tyczyńska Iwona, Kara w wychowaniu, [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://ppptluszcz.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kara-w-wychowaniu.pdf
 20. Wasileska Emilia, Kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania, „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 2 s. 33-41 [online], [dostęp 28.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/958/Emilia%20Wasilewska%20Kary%20cielesne%20w%20kontekscie%20paradygmatycznego%20przej%C5%9Bcia%20w%20ujeciu%20celu%20wychowania.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 21. Zielińska Ewa, Kara i nagroda w wychowaniu dzieci [online], [dostęp 29.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/6604746-Kara-i-nagroda-w-wychowaniu-dzieci.html