Rysunek dziecka – netografia

 1. Braun-Gałkowska Maria, Różnorodność rysunków dziecięcych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, nr 3, s. 41-65 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/674/752
 2. Didkowska Bernadeta, Spontaniczny rysunek dziecka – konieczna zabawa, czy niepotrzebny bałagan? O wpływie mediów elektronicznych na zmiany schematu rysunkowego dziecka, „Psychologia Wychowawcza” 2013, nr 3, s. 87-107 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://e-psychologiawychowawcza.pl/api/files/view/67820.pdf
 3. Duksa Piotr, Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej, „Studia Elbląskie” 2011, nr 12, s. 425-435 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2011-t12/Studia_Elblaskie-r2011-t12-s425-435/Studia_Elblaskie-r2011-t12-s425-435.pdf
 4. Gawda Barbara, Cechy temperamentu w rysunku postaci ludzkiej, „Przegląd Psychologiczny” 2007, t. 50, nr 4, 433-445 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.kul.pl/files/714/media/4.50.2007_art._5pdf.pdf
 5. Grzankowska Izabela, Basińska Małgorzata A., Pozycja wśród rodzeństwa a obraz psychologiczny dzieci badanych Testem Rysunku Rodziny, „Psychologia Rozwojowa” 2014, t. 19, nr 1, s. 51-66 https://docplayer.pl/40507563-Pozycja-wsrod-rodzenstwa-a-obraz-psychologiczny-dzieci-badanych-testem-rysunku-rodziny.html
 6. Karczmarzyk Małgorzata, Znaczenia nadawane rysunkowi dziecka przez „innych”: rozważania na temat komunikacji dziecko-dorośli, „Forum Oświatowe” 2010, nr 2(43), s. 79-83 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/235/151
 7. Kwiatkowska, Grażyna E., Rysunek spontaniczny w diagnozie zaburzeń w adaptacji dzieci 3-4 letnich do przedszkola, „Forum Psychologiczne” 1996, nr 1-2, s. 115-121 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/699/Kwiatkowska%20Rysunek%20spontaniczny%20w%20diagnozie%20zaburzen%20w%20adaptacji%20dzieci%203_4%20letnich%20do%20przedszkola.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Lasota Agnieszka, Rysunek dziecka – Encyklopedia Dzieciństwa [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Rysunek_dziecka
 9. Pankiewicz Marek, Poszukiwanie znaczeń sztuki naskalnej na podstawie badań poświęconych współczesnej twórczości dzieci, „FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA” 2016, t. XXI, s. 375-388 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/35651676/Poszukiwanie_znacze%C5%84_sztuki_naskalnej_na_podstawie_bada%C5%84_po%C5%9Bwi%C4%99conych_wsp%C3%B3%C5%82czesnej_tw%C3%B3rczo%C5%9Bci_dzieci
 10. Piwowarska Ewa, Rola zajęć plastycznych w komunikowaniu się dzieci ze światem, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2007, nr 4, s. 19-27 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2007-t-n4/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2007-t-n4-s19-27/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2007-t-n4-s19-27.pdf
 11. Piwowarska Ewa, Rozumieć i docenić rysunki dzieci, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2006, nr 2, s. 66-69 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2006-t-n2/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2006-t-n2-s66-69/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2006-t-n2-s66-69.pdf
 12. Piwowarska Ewa, Rysunkowe obrazowanie bryły przez dzieci w wieku 3–6 lat – doniesienie z badań, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2016, nr 12, s. 111-119 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zeszyty_Naukowe_Wyzszej_Szkoly_Humanitas_Pedagogika/Zeszyty_Naukowe_Wyzszej_Szkoly_Humanitas_Pedagogika-r2016-t12/Zeszyty_Naukowe_Wyzszej_Szkoly_Humanitas_Pedagogika-r2016-t12-s111-119/Zeszyty_Naukowe_Wyzszej_Szkoly_Humanitas_Pedagogika-r2016-t12-s111-119.pdf
 13. Płóciennik Elżbieta, Rozwijanie zdolności dziecka w wieku przedszkolnym, W: Bonar J., Buła A. (red.), Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011, s. 191-210 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2679/E.%20P%C5%82%C3%B3ciennik%20Rozwijanie%20zdolno%C5%9Bci%20dziecka%20w%20wieku%20przedszkolnym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 14. Probachta Martyna, Sławińska Karolina, Relacja uczeń – nauczyciel ukazana na podstawie analizy prac plastycznych i wypracowań dzieci, „Problemy Współczesnej Pedagogiki” 2017, nr 3(1), s. 63–76 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/63-76-Slawinska_Probachta_Relacja-uczen-nauczyciel.pdf
 15. Rybska Eliza, Błaszak Maciej, Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2016, nr 1(32), s. 27-47 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication/305731266_Analiza_rysunkowszkicow_i_wypowiedzi_werbalnych_dzieci_na_temat_budowy_anatomicznej_czlowieka
 16. Szabelska Grażyna, Diagnostyczna funkcja rysunkurodziny we wczesnym rozpoznawaniu przemocy wobecdziecka, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2011, nr 6, s. 185-198 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Naukowy_Kujawsko_Pomorskiej_Szkoly_Wyzszej_w_Bydgoszczy_Transdyscyplinarne_Studia_o_Kulturze_(i)_Edukacji/Rocznik_Naukowy_Kujawsko_Pomorskiej_Szkoly_Wyzszej_w_Bydgoszczy_Transdyscyplinarne_Studia_o_Kulturze_(i)_Edukacji-r2011-t-n6/Rocznik_Naukowy_Kujawsko_Pomorskiej_Szkoly_Wyzszej_w_Bydgoszczy_Transdyscyplinarne_Studia_o_Kulturze_(i)_Edukacji-r2011-t-n6-s185-198/Rocznik_Naukowy_Kujawsko_Pomorskiej_Szkoly_Wyzszej_w_Bydgoszczy_Transdyscyplinarne_Studia_o_Kulturze_(i)_Edukacji-r2011-t-n6-s185-198.pdf
 17. Szuścik Urszula, Edukacja plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym – założenia i celowość kształcenia, „Konteksty Pedagogiczne” 2016, t. 1, nr 6, s. 57-66 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/103/93
 18. Wysokińska-Obacz Anna, Metoda analizy rysunku w diagnozie zaburzeń emocjonalnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, „Roczniki Nauk Społecznych” 1983, t. XI, z. 2, s. 47-60 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/72159666-Metoda-analizy-rysunku-w-diagnozie-zaburzen-emocjonalnych-dzieci-uposledzonych-umyslowo-w-stopniu-lekkim.html
 19. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej. Seria: Edukacja artystyczna eduArt. Zeszyt 2, Toruń, 2005 [online], [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/4069464/Z_teorii_i_praktyki_edukacji_artystycznej._Seria_Edukacja_artystyczna_eduArt._Zeszyt_2