Komunikacja niewerbalna – netografia

 1. Bojek Cezary, Bojek Ernest, Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa : studium z pogranicza antropologii i prawa, WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE, 2008, z. 1, s. 231-255 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29213/017.pdf
 2. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej, Dominik Borowski, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kraków, 6 grudnia 2017 roku, [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://utw.uj.edu.pl/documents/6082181/137974026/3.+Czy+cia%C5%82o+mo%C5%BCe+przekazywa%C4%87.pdf/061f8690-eae7-4618-82ef-8c71d7945e17
 3. Dolińska Dorota, Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, z. 65, s. 101-110 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/34780134-Mowa-ciala-jako-aspekt-komunikacji-miedzyludzkiej.html
 4. Karaśkiewicz Agata, Niewerbalne elementy komunikacji w sytuacjach oficjalnych. Analiza debaty z udziałem liderów politycznych, „INVESTIGATIONES LINGUISTICAE” 2010, vol. XX, s. 23-32 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9631/9289
 5. Kozak Ewa, Komunikacja werbalna i niewerbalna w porozumiewaniu się międzykulturowym, „Kultura i Edukacja” 2005, nr 4, 52-58 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kultura_i_Edukacja/Kultura_i_Edukacja-r2005-t-n4/Kultura_i_Edukacja-r2005-t-n4-s52-58/Kultura_i_Edukacja-r2005-t-n4-s52-58.pdf
 6. O tym, co mówi nasze ciało… Podstawowe zachowania niewerbalne i ich znaczenie. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej, Dominik Borowski, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku Kraków, 17 stycznia 2018 roku [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://utw.uj.edu.pl/documents/6082181/137974026/5.+Podstawowe+zachowania+niewerbalne+i+ich+znaczenie.pdf/9146362e-bb46-4230-9636-3b32d4267ce2
 7. Osika Grażyna, Komunikacja niewerbalna, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2008, z. 43, s. 147-167 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1718/KOMUNIKACJA+NIEWERBALNA+(NONVERBAL++COMMUNICATION).pdf?sequence=1
 8. Pawiak Anna, Oddziaływanie komunikacji niewerbalnej nauczyciela na uczniów, W: Jakóbowski J. (red.), Stan założony i rzeczywisty przemian w pracy nauczyciela i szkoły, Bydgoszcz 1999, s. 195-201 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/33566201/Oddzia%C5%82ywanie_komunikacji_niewerbalnej_nauczyciela_na_uczni%C3%B3w_1999_
 9. Sikorski Wiesław, Komunikacja terapeutyczna. Relacja pozasłowna, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/3926030-Wieslaw-sikorski-terapeutyczna-relacja-pozaslowna.html
 10. Sikorski Wiesław, Komunikacyjne i terapeutyczne znaczenie zachowań niewerbalnych terapeuty i pacjenta, „Psychoterapia” 2009, nr 4(151), s. 17-27 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2009n4s17Sikorski.pdf
 11. Sobczak Barbara, Retoryka a niejęzykowe środki komunikacji, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2009, nr 15, s. 57-76 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication/282397048_Retoryka_a_niejezykowe_srodki_komunikacji
 12. Szast Mateusz, (Nie)etyczne aspekty komunikacji niewerbalnej w negocjacjach, „Edukacja Etyczna” 2017, t. 13, nr 1, s. 72-88 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2017/17_1_szast.pdf
 13. Techniki niewerbalne erystyka ciałem. [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/13519415-Techniki-niewerbalne-erystyka-cialem.html
 14. Wasylewicz Magdalena, Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci, „Edukacja –Technika –Informatyka” 2017, nr 3/21, s. 245-249 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/3147/34%20wasylewicz-komunikacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 15. Witkowska-Łuć Bogumiła, Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji terapeutycznej, „Psychiatria i Psychoterapia” 2016, t. 12, nr 4, s. 16-28 [online], [dostęp 27.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PiP_Zima2016/art2_PiP2016v12i4.pdf