Bezdomność – netografia

 1. Chyła Alicja, Bezdomność – problem społeczny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: http://zawszeaktywny.byd.pl/userfiles/files/PUBLIKACJA%209%20-%20BEZDOMNO%C5%9A%C4%86.pdf
 2. Dębski Maciej (red.), Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”, Gdańsk, 2010 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.old.monar.org/content/zdjecia/Diagnoza_Zespol_Badawczy.pdf
 3. Drzeżdżon Wojciech, Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności. Zarys problematyki, Studia Gdańskie. „Wizje i rzeczywistość” 2014, t. XI, s. 295-308 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc-r2014-t11/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc-r2014-t11-s295-308/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc-r2014-t11-s295-308.pdf
 4. Gałecka-Burdziak Ewa, Ile w Polsce kosztuje bezdomność?, „Problemy Polityki Społecznej” 2016, nr 32(1), s. 33-46 [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/PELNE/PPSSiD32.pdf
 5. Kaźmierczak-Kałużna Izabela, Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych, „Opuscula sociologica” 2015, nr 2, s. 19-36 [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/6/article/36/
 6. Korzon Aniela, Bezdomność jako przejaw bezradności życiowej czy niedostosowania społecznego W: Sekułowicz Małgorzata , Oleniacz Małgorzata (red.), Niesamodzielność: studia z pedagogiki specjalnej, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012, s. 325-335 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/236/1/Bezdomnosc_jako_przejaw_bezradnosci_zyciowej_czy_niedostosowania_spolecznego.pdf
 7. Mikołajczyk Marta, Rodziny bezdomnych matek: charakterystyka i działania pomocowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018 [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.aps.edu.pl/media/2129626/bezdomne_matki_internet.pdf
 8. Moraczewska Barbara, Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie do ludzi luźnych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. X, s. 113-128 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc-r2013-t10/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc-r2013-t10-s113-128/Studia_Gdanskie_Wizje_i_rzeczywistosc-r2013-t10-s113-128.pdf
 9. Nogowski Jacek Marek, Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności, „Civitas et Lex” 2015, nr 1(5), s. 55-64 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.uwm.edu.pl/elk/publikacje/wp-content/uploads/2015/02/05_Nogowski_J.pdf
 10. Piechowicz Małgorzata, Bezdomność jako problem społeczny i indywidualny – możliwości profilaktyki, „Resocjalizacja Polska” 2012, nr 3, s. 327-340 [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s327-340/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3-s327-340.pdf
 11. Schulz Beata, Bezdomność w opnii mieszkańców bloków socjalnych, „Seminare” 2010, t. 28, s. 113-124 [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication/309302072_Bezdomnosc_w_opinii_mieszkancow_blokow_socjalnych
 12. Schulz Beata, Strategie Unii Europejskiej wobec problemu bezdomności, „Saeculum Christianum” 2008, nr 2, s. 181-196 [online], [dostęp 11.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r2008-t15-n2/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r2008-t15-n2-s181-196/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r2008-t15-n2-s181-196.pdf
 13. Woźniak-Krakowian Agata, Bezdomność i jej problemy, „Tolerancja: studia i szkice” 2011, t. 16, s. 174-191 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1866/13.pdf
 14. Zaborowska Agnieszka, Europejskie strategie walki z bezdomnością, W: Gagacka Maria, Głąbicka Katarzyna (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2009, s. 101-122 [online], [dostęp 10.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6096/A.%20Zaborowska,%20Europejskie%20strategie%20walki%20z%20bezdomno%20ci%20.pdf?sequence=1