Cyberprzemoc – netografia

Rozwój technologii cyfrowych pozawala na łatwiejszą wymianę informacji, dostęp do wiedzy i znalezienie odpowiedniej dla siebie rozrywki. Ma on jednak również swoje ciemne strony. Jedną z nich jest zjawisko cyberprzemocy. Zapraszamy do lektury kilkudziesięciu publikacji elektronicznych poświęconych temu zjawisku.

 1. Barlińska Julia, Cyberprzemoc u adolescentów–o roli medium, własnych doświadczeń i empatii w zachowaniach świadków rówieśniczej przemocy elektronicznej, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii, Warszawa, 2013 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/265/doktorat.pdf?sequence=1
 2. Bekier Irena, Cyberprzemoc w opinii i doświadczeniach uczniów szkół podstawowych, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2015, nr 2(27), s. 313-322 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_27.pdf
 3. Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych. Badanie zrealizowane przez TNS na zlecenie Orange Polska we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci Niczyje, Warszawa 2013 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf
 4. Borkowska, Anna, System reagowania na cyberprzemoc w szkole – prezentacja, III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” Warszawa, 29-30 września 2009 r. [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/images/stories/anna_borkowska_29-30.09.2009.pdf
 5. Cudak Sławomir (red.), Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży, Łódź, Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://piz.san.edu.pl/docs/sim-58.pdf
 6. Golbik-Madej Ewa (red. nauk. nr 1(4)), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka, „WORLD JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES” 2016, nr 1(4) [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/19034962-Of-theoretical-and-applied-sciences.html
 7. Grabowska Agata, Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizaja dziecka w wirtualnym świecie, „Forum Oświatowe” 2010, nr 1(42), s. 99-114 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://docplayer.pl/16117090-Agata-grabowska-doktorantka-na-wydziale-humanistycznym-uniwersytetu-szczecinskiego.html
 8. Gursztyn Julia, Internet w życiu młodych ludzi – zarys wybranych zagrożeń, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6244/Internet%20w%20zyciu%20mlodych%20ludzi_J.Gursztyn.pdf
 9. Hetmańczyk Hewilia, Wiedza przyszłych nauczycieli na temat cyberprzemocy wobec dzieci najmłodszych – doniesienia z badań, „Edukacja –Technika – Informatyka” 2017, nr 1/19, s. 247-254 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Technika_Informatyka/Edukacja_Technika_Informatyka-r2017-t-n1(19)/Edukacja_Technika_Informatyka-r2017-t-n1(19)-s247-254/Edukacja_Technika_Informatyka-r2017-t-n1(19)-s247-254.pdf
 10. INTERNET Szanse i zagrożenia, materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pod redakcją Edwarda Czarneckiego, Sławomira Kowalskiego i Anny Schulz, Płock:Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2011[online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/1851679-Internet-szanse-i-zagrozenia.html
 11. Iwan Eliza [et al.], Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, Lublin: Petit S.K. Lublin na zlecenie Fundacji Sempre a Frente, 2016 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.mowanienawisci.info/wp-content/uploads/2016/11/bezpieczny-internet.pdf
 12. Kaczmarek Anna, Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura – Media – Teologia” 2013, nr 13, s. 68-81 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2013_13_Kaczmarek.pdf
 13. Kirwil Lucyna, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, Warszawa : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2011 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.swps.pl/images/stories/zdjecia/eukidsonline/l_kirwil_raport_polska_eukidsonline_v3.pdf
 14. Lizut Joanna (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2014 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.rops-opole.pl/publikacje/Zagrozenia%20cyberprzestrzeni.pdf
 15. Machowska Estera, Cyber grooming jako ryzykowne relacje internetowe podejmowane przez dzieci i młodzież, „Pedagogika Katolicka”, 2016, nr 2, s. 116-122 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk19/PK19_11.pdf
 16. Marciniec Beata, Marczuk Dorota Katarzyna, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej, „Rozprawy Społeczne” 2015, t. IX, nr 2, s. 34-38 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/rs__art_5.pdf
 17. Piotrowska Barbara, Świadomość zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów szkoły podstawowej, ich rodziców i nauczycieli, praca licencjacka wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Nauk Społecznych, Tarnów, 2014 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/5405918-Swiadomosc-zjawiska-cyberprzemocy-wsrod-uczniow-szkoly-podstawowej-ich-rodzicow-i-nauczycieli.html
 18. Podlewska Justyna, Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2009, vol 8, nr 1, s. 47-56 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.zsnieszawa.szkolna.net/pliki/plik/odpprawzacyber-1464174368.pdf
 19. Podlewska Justyna, Sobierajska Weronika, Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych. Doświadczenia Helpline.org.pl. W: Wojtasik Łukasz (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2012, s. 45-72 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.edukacja.fdds.pl/cb0428e3-c0d8-47cb-8508-1b865100a1f9/Extras/ksiazka-jak_reagowac_na_cyberprzemoc-FDDS-12042017.pdf
 20. Rywczyńska Anna, Wójcik Szymon (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online: kompendium dla rodziców i profesjonalistów, Warszawa: Polskie Centrum Programu Safer Internet, 2018 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/kompendium2019.pdf
 21. Srebro Wacław, Cyberprzemoc – pokrętna droga poszukiwania szczęścia, XIV Miejska Konferencja w Tarnowie: Cyberprzestępstwo – nowym wyzwaniem wychowawczym, Tarnów, 25. 05. 2009 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://sppt.edunet.tarnow.pl/res/SPPT_0/cyberprzemoc_wyk_kon.pdf
 22. Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, oprac: Katarzyna Makaruk, Robert Makowski Łukasz Wojtasik, Szymon Wójcik, Magdalena Wróblewska, Marcin Sołodki, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2013 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/materialy_edu_dla_nauczycieli/Szkolne_standardy_bezpieczenstwa/Szkolne_standardy_bezpieczenstwa_online.pdf
 23. Wetoszka Karolina, Cyberprzemoc – stara przemoc w nowym wydaniu?, „Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe” 2016, t. 5, s. 17-19 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/ipscn/article/view/403
 24. Wojtasik Łukasz (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2012 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.edukacja.fdds.pl/cb0428e3-c0d8-47cb-8508-1b865100a1f9/Extras/ksiazka-jak_reagowac_na_cyberprzemoc-FDDS-12042017.pdf
 25. Wrzesień-Gandolfo Agnieszka (red.), Bezpieczeństwo dzieci online: kompendium dla rodziców i profesjonalistów, Warszawa: Polskie Centrum Programu Safer Internet, 2014 [online], [dostęp 08.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/images/artykuly/projekty-edukacyjne/Kompendium_www.pdf
 26. Zellma Anna, Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży – możliwość czy utopia? „Studia Warmiński” 2014, nr 51, s. 203-216 [online], [dostęp 07.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/4289944-Wspolpraca-policji-z-rodzina-w-przeciwdzialaniu-cyberprzemocy-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-mozliwosc-czy-utopia.html