Autyzm – netografia

Zapraszamy do lektury publikacji omawiających zaburzenia neurorozwojowe jakim jest autyzm i zespół Aspergera. Mamy nadzieję, że polecane artykuły naukowe i książki w wersji cyfrowej zainteresują wychowawców, rodziców i studentów.

 1. Autyzm w Polsce” 2013 nr 6 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://autyzmwpolsce.pl/pliki/biuletyn_FS.pdf
 2. Autyzm w Polsce” 2014 nr 7 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://autyzmwpolsce.pl/pliki/Biuletyn_Autyzm_w_Polsce_nr_7_2014.pdf
 3. Autyzm: apteczka pierwszej pomocy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://niebieskiskarb.pl/wp-content/uploads/2013/12/Autyzm-Apteczka-I-pomocy.pdf
 4. Bryńska Anita, W poszukiwaniu przyczyn zaburzeń ze spektrum autyzmu – neuroobrazowanie strukturalne (część I), „Psychiatra Polska” 2012, nr 6, s. 1053–1060 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2012/1053Brynska_PsychiatrPol_6_2012.pdf
 5. Cześniuk Beata, Dziecko z autyzmem i zespołem aspergera w szkole i przedszkolu [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://pcpppidn.eu/archiwum/files/SPN/autyzm.pdf
 6. Gałkowski Tadeusz, Pisula Ewa, Psychologiczne i genetyczne komponenty charakteryzujące autystyczne spektrum zaburzeń, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2003, nr 2-3, s. 217-226 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2003/217.pdf
 7. Gerc Krzysztof, Autyzm i zespół Aspergera jako zaburzenie neurorozwojowe – próba charakterystyki wybranych stanowisk naukowych w świetle przeglądu współczesnych badań, „Sztuka Leczenia” 2012, nr 3-4, s. 33-46 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2012/3_4/Krzysztof_Gerc.pdf
 8. Gerhant Aneta, Olajossy Marcin, Olajossy-Hilkesberger Luiza, Neuroanatomiczne, genetyczne i neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego, „Psychiatra Polska” 2013, nr 47(6), s. 1101–1111 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2013/1101GerhantPsychiatrPol6_2013.pdf
 9. Gołaska Paulina, Postawy rodzicielskie a refleksyjność matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Twardowskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań 2015 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14197/1/doktorat_golaska.pdf
 10. Janikowski Wacław, Modularność umysłu, metaintencjonalność a patogeneza autyzmu, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://marcinmilkowski.pl/downloads/janikowski.pdf
 11. Kiczuła Anna, Deficyt teorii umysłu w autyzmie: przegląd aktualnych badań, „Sztuka Leczenia” 2007, t. XIV, nr 1-2, s. 47-58 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2007/1-2/1_2_2007_deficyt_teorii.pdf
 12. Kosakowski Michał, Egzystencjalna teoria umysłu. Konstrukcja narzędzia pomiarowego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Jacka Paluchowskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii, Poznań 2013 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8706/1/Micha%C5%82_Kosakowski_-_Egzystencjalna_Teoria_Umys%C5%82u_Konstrukcja_narz%C4%99dzia_pomiarowego_2013_MY%C5%9ALENIE_TELEOLOGICZNE_INTENCJONALNO%C5%9A%C4%86.pdf
 13. Kość-Ryżko Katarzyna, Podręcznik Dobrych Praktyk „Wsparcie osób z autyzmem II”, Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2013 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/opracowania_UE/Wsparcie_osob_z_autyzmem_pilotaz/Podrecznik_Dobrych_Praktyk_ost.pdf
 14. Krupa Bożena, Lesiczka Krystyna, Telka Wiesława, Dziecko z zespołem Aspergera (ASD) – problemy i możliwości wsparcia, „Zeszyty Naukowe WSHP, Pedagogika”, 2016, nr 2, s. 31-59 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9938/Asperger%20-%20artyku%C5%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 15. Kurowska Ewelina, Neurobiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu – prezentacja, Gdańsk: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/4621298-Neurobiologia-zaburzen-ze-spektrum-autyzmu.html
 16. Lisik Małgorzata Z., Molekularne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu, „Psychiatra Polska” 2014, nr 48(4), s. 689–700 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://pdfs.semanticscholar.org/3671/91a252693bcc172332aac6117018ebec27b5.pdf
 17. Ławicki Adam, Nie koniec. Wzorce poznawcze jako istotne zagadnienie w procesie terapii dzieci ze spektrum autyzmu – prezentacja, Opole: Fundacja Prodeste [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://slideplayer.pl/slide/809323/
 18. Młynarczyk-Karabin Ewelina, Komunikacja dzieci z autyzmem – przegląd badań, „Człowiek – niepełnosprawność – społeczeństwo” 2016, nr 2(32), s. 103-116 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.cns.aps.edu.pl/media/834524/czlowiek_2016_02-32-srodki.pdf
 19. Pisula Ewa, Funkcjonowanie poznawcze osób z autyzmem – prezentacja, Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/7408938-Funkcjonowanie-poznawcze-osob-z-autyzmem-ewa-pisula-uniwersytet-warszawski-wydzial-psychologii.html
 20. Rozetti Anna, Rozpoznawanie zagrożeń neurorozwojowych małego dziecka – prezentacja, Łódź: Klinika Zaburzeń Neurorozwojowych w NAVICULA -Centrum [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://docplayer.pl/45484708-Rozpoznawanie-zagrozen-neurorozwojowych-malego-dziecka.html
 21. Rybakowski Filip [et al], Znaczenie czynników genetycznych oraz przed- i okołoporodowych w etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu – wskazania do konsultacji genetycznej, „Psychiatra Polska” 2016, nr 50(3), s. 543–554 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2016/543Rybakowski_PsychiatrPol2016v50i3.pdf
 22. Rynkiewicz Agnieszka, Kulik Marta, Wystandaryzowane, interaktywne narządzia do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu a nowe kryteria diagnostyczne DSM-5, „Psychiatria” t. 10, nr 2, s. 41-48 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/viewFile/35880/25969
 23. Sacher-Szafrańska Krystyna, Torowanie drogi rozwoju mowy poprzez rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi, „Logopedia Silesiana” 2013, nr 2, s.181-187 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Logopedia_Silesiana/Logopedia_Silesiana-r2013-t2/Logopedia_Silesiana-r2013-t2-s181-187/Logopedia_Silesiana-r2013-t2-s181-187.pdf
 24. Skawina Barbara, Autyzm i zespół Aspergera. Objawy, przyczyny, diagnoza i współczesne metody terapeutyczne, Nowa edukacja społeczna człowieka V Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, Prešov, 7. 11. 2016 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Skawina.pdf
 25. Szwajda Urszula, O mówieniu bez komunikowania czyli dyskurs i interakcja w autyzmie: charakterystyka trudności, „Socjolingwistyka” 2014, nr 28, s. 93-107 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Socjolingwistyka/Socjolingwistyka-r2014-t28/Socjolingwistyka-r2014-t28-s93-107/Socjolingwistyka-r2014-t28-s93-107.pdf
 26. Waś Aleksander, Sobaniec Piotr, Kiryluk Barbara, Sendrowski Krzysztof, Otapowicz Dorota, Czy to autyzm? Trudności w diagnozie, „Neurologia Dziecięca” 2011, nr 41, s. 105-110 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://neurologia-dziecieca.pl/pdf-displ.php?pdf=neurologia_41-105-110.pdf&id=258#frame
 27. Zagórski Sławomir, Autyzm coraz częstszy, „Gazeta Wyborcza” 8 maja 2011 [online], [dostęp 06.04.2020]. Dostępny w internecie: https://wyborcza.pl/1,75248,9558571,Autyzm_coraz_czestszy.html